Nghị định chống thư rác

Ngày 13/08/2008, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 90/2008/NĐ-CP về chống thư rác[1]. Nghị định này được áp dụng đối với tổ chức, cá nhân có liên quan tới dịch vụ trao đổi thư điện tử[2], tin nhắn[3] tại Việt Nam.
http://www.crunchgear.com/wp-content/photos/spam_1.jpg
Nguyên tắc gửi thư điện tử, tin nhắn quảng cáo[4]
Theo Nghị định này, việc gửi thư điện tử, tin nhắn quảng cáo phải đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc sau:

(1) Tổ chức, cá nhân ngoại trừ nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo chỉ được phép gửi thư điện tử quảng cáo, tin nhắn quảng cáo khi có sự đồng ý trước đó của người nhận.

(2) Nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo chỉ được phép gửi thư điện tử quảng cáo, tin nhắn quảng cáo cho đến khi người nhận từ chối việc tiếp tục nhận thư điện tử quảng cáo, tin nhắn quảng cáo.

(3) Trong vòng 24 giờ, kể từ khi nhận được yêu cầu từ chối, người quảng cáo[5] hoặc nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo[6] phải chấm đứt việc gửi đến người nhận các thư điện tử quảng cáo hay tin nhắn quảng cáo đã bị người nhận từ chối trước đó trừ trường hợp bất khả kháng.

(4) Nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo chỉ được phép gửi thư điện tử, tin nhắn quảng cáo từ hệ thống có các thông tin kỹ thuật đã đăng ký với Bộ Thông tin và Truyền thông.

(5) Nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo bằng thư điện tử không được phép gửi quá 05 thư điện tử quảng cáo tới một địa chỉ thư điện tử trong vòng 24 giờ trừ trường hợp đã có thoả thuận khác với người nhận.

(6) Nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo bằng tin nhắn không được phép gửi quá 05 tin nhắn quảng cáo tới một số điện thoại trong vòng 24 giờ và chỉ được phép gửi trong khoảng thời gian từ 7 giờ đến 22 giờ mỗi ngày trừ trường hợp đã có thoả thuận khác với người nhận.

Nguyên tắc thu thập, sử dụng địa chỉ điện tử cho mục đích quảng cáo
Đồng thời, việc thu thập, sử dụng địa chỉ điện tử cho mục đích quảng cáo cũng phải đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc sau:

(1) Chỉ được thu thập địa chỉ điện tử cho mục đích quảng cáo khi được sự đồng ý của người sở hữu địa chỉ điện tử đó.

(2) Phải nêu rõ mục đích, phạm vi sử dụng khi tiến hành thu thập địa chỉ điện tử.

(3) Phải sử dụng địa chỉ thư điện tử theo đúng mục đích, phạm vi đã được người sở hữu địa chỉ đó cho phép.

Các hành vi nghiêm cấm
Nghị định này nghiêm cấm việc thực hiện các hành vi (i) gửi thư rác; (ii) làm sai lệch thông tin tiêu đề của thư điện tử, tin nhắn nhằm mục đích gửi thư rác; (iii) tạo điều kiện, cho phép sử dụng phương tiện điện tử thuộc quyền của mình để gửi, chuyển tiếp thư rác; (iv) trao đổi, mua bán hoặc phát tán các phần mềm thu thập địa chỉ điện tử hoặc quyền sử dụng các phần mềm thu thập địa chỉ điện tử; (v) sử dụng các phần mềm để thu thập địa chỉ điện tử khi không được phép của người sở hữu địa chỉ điện tử đó; (vi) trao đổi, mua bán danh sách địa chỉ điện tử hoặc quyền sử dụng danh sách địa chỉ điện tử nhằm mục đích gửi thư rác; và (vii) các hành vi vi phạm khác theo quy định của pháp luật.

Yêu cầu đối với thư điện tử, tin nhắn quảng cáo
Thư điện tử, tin nhắn quảng cáo phải được gắn nhãn và có thông tin về người quảng cáo, nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo cũng như chức năng từ chối theo đúng quy định của Nghị định này. Riêng thư điện tử quảng cáo còn phải có chủ đề phù hợp với nội dung quảng cáo, đồng thời nội dung này phải đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật quảng cáo.

Nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo bằng thư điện tử, tin nhắn
Khi sử dụng/thuê dịch vụ quảng cáo bằng tin nhắn hoặc thư điện tử, người quảng cáo chỉ được phép sử dụng dịch vụ của nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo bằng tin nhắn đã được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp mã số quản lý. Nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo bằng thư điện tử, tin nhắn phải đáp ứng các điều kiện sau: (i) có trang thông tin điện tử cùng máy chủ dịch vụ gửi thư điện tử quảng cáo đặt tại Việt Nam và sử dụng tên miền quốc gia Việt Nam ".vn" đối với nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo bằng thư điện tử hoặc sử dụng số thuê bao gửi tin nhắn quảng cáo do nhà cung cấp dịch vụ tin nhắn Việt Nam cung cấp đối với nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo bằng tin nhắn; (ii) có hệ thống tiếp nhận, xử lý yêu cầu từ chối của người nhận; và (iii) đã được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp mã số quản lý.

Bồi thường thiệt hại do việc gửi thư rác
Tổ chức, cá nhân gửi thư rác gây thiệt hại cho tổ chức, cá nhân khác thì phải bồi thường. Mức bồi thường thiệt hại do bên gửi thư rác và bên bị thiệt hại tự thương lượng, thỏa thuận trên cơ sở nguyên tắc do pháp luật quy định. Trường hợp các bên không tự thương lượng, thỏa thuận được thì mức bồi thường được thực hiện theo Quyết định của Tòa án.

Xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi gửi thư rác
Thẩm quyền xử phạt: Cơ quan có thẩm quyền xử phạt theo quy định của Nghị định này là Thanh tra chuyên ngành thông tin và truyền thông, và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp trong phạm vi quản lý nhà nước ở địa phương.

Mức phạt đối với một số hành vi vi phạm được quy định tại Nghị định này như sau:

* Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng đối với hành vi thu thập địa chỉ điện tử cho mục đích quảng cáo không được sự đồng ý của người sở hữu địa chỉ đó;
* Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi (i) sử dụng địa chỉ thư điện tử đã thu thập không đúng mục đích, phạm vi đã được người sở hữu địa chỉ đó cho phép, (ii) làm sai lệch thông tin tiêu đề của thư điện tử, tin nhắn, (iii) gửi thư điện tử quảng cáo có chủ đề không phù hợp với nội dung, hoặc (iv) thông tin về nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo hoặc người quảng cáo trong thư điện tử quảng cáo không đúng quy định;
* Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi (i) gửi thư điện tử, tin nhắn quảng cáo không có phần thông tin cho phép người nhận từ chối nhận thư điện tử, tin nhắn quảng cáo hoặc có phần thông tin cho phép người nhận từ chối nhận thư điện tử, tin nhắn quảng cáo nhưng không đáp ứng đầy đủ các điều kiện được quy định, (ii) gửi thư điện tử, tin nhắn quảng cáo không có hoặc không có đầy đủ thông tin về nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo, hoặc (iii) không chấm dứt việc gửi loại thư điện tử quảng cáo, tin nhắn quảng cáo đã bị từ chối trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu từ chối của người nhận;
* Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi tạo điều kiện, cho phép người khác sử dụng phương tiện điện tử thuộc quyền của mình để gửi, chuyển tiếp thư rác;
* Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi (i) gắn nhãn thư điện tử, tin nhắn quảng cáo không đúng hoặc không đầy đủ theo quy định, (ii) gửi quá 05 thư điện tử, tin nhắn quảng cáo đến một địa chỉ thư điện tử hoặc một thuê bao trong 24 giờ, trừ trường hợp có thỏa thuận khác với người nhận, hoặc (iii) sử dụng máy chủ dịch vụ gửi thư điện tử quảng cáo không sử dụng tên miền quốc gia Việt Nam ".vn";
* Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi (i) trao đổi, mua bán hoặc phát tán các phần mềm thu thập địa chỉ điện tử hoặc quyền sử dụng các phần mềm thu thập địa chỉ điện tử, (ii) sử dụng các phần mềm thu thập địa chỉ điện tử để thu thập địa chỉ điện tử khi không được phép của người sở hữu địa chỉ đó, (iii) trao đổi, mua bán danh sách địa chỉ điện tử hoặc quyền sử dụng danh sách địa chỉ điện tử nhằm mục đích gửi thư rác, (iv) cung cấp dịch vụ quảng cáo bằng thư điện tử, tin nhắn không có đầy đủ các hình thức tiếp nhận, xử lý yêu cầu từ chối theo đúng quy định, (v) gửi thư điện tử hoặc tin nhắn quảng cáo từ hệ thống có các thông số kỹ thuật chưa đăng ký với Bộ Thông tin và Truyền thông, (vi) gửi thư điện tử quảng cáo hoặc tin nhắn quảng cáo không có nhãn, hoặc (vii) cung cấp dịch vụ quảng cáo bằng thư điện tử hoặc tin nhắn khi chưa được cấp mã số quản lý;
* Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với hành vi (i) cung cấp dịch vụ quảng cáo bằng thư điện tử, tin nhắn mà không có hệ thống tiếp nhận, xử lý yêu cầu từ chối của người nhận, (ii) cung cấp dịch vụ quảng cáo bằng thư điện tử mà máy chủ gửi thư điện tử quảng cáo không đặt tại Việt Nam, hoặc (iii) cung cấp dịch vụ quảng cáo bằng tin nhắn mà không sử dụng số thuê bao gửi tin nhắn quảng cáo do nhà cung cấp dịch vụ tin nhắn Việt Nam cấp.

Ngoài các hình thức xử phạt chính bằng tiền nêu trên, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà tổ chức, cá nhân còn có thể bị áp dụng một hay nhiều hình thức xử phạt bổ sung hoặc biện pháp khắc phục hậu quả sau: (i) tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm; (ii) thu hồi mã số quản lý đã được cấp; (iii) buộc thực hiện đúng các quy định của Nhà nước; (iv) buộc hoàn trả kinh phí chiếm dụng, thu sai do vi phạm hành chính gây ra; hoặc (v) tạm đình chỉ từ một tháng đến ba tháng hoặc đình chỉ vĩnh viễn hoạt động quảng cáo bằng thư điện tử, tin nhắn.

Nghị định này sẽ có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.


Cái bẫy chuột

(TT&VH Cuối tuần) - Con chuột ghé mắt qua lỗ hổng, nhìn vào trong nhà, thấy vợ chồng ông chủ đang mở một cái gói gì đó ra. Chuột ta thầm nghĩ, liệu có món nào ngon đang đựng trong chiếc hộp ấy không nhỉ?

Bất thình lình, chuột phát hoảng lên khi nhận ra rằng đó chính là một cái bẫy chuột.

Quay về nông trại, chuột lớn tiếng thông báo với những con vật khác: “Có một cái bẫy chuột trong nhà! Trong nhà có một cái bẫy chuột đấy!”


Chú gà kêu lục cục lục cục, lúc lắc cái đầu và bảo: “Anh chuột ạ! Tôi có thể khẳng định với anh rằng, đấy đúng là nấm mồ dùng để chôn sống anh rồi! Nhưng cái bẫy ấy thì chẳng ảnh hưởng được gì đến tôi cả, nên tôi chả có lý do gì mà phải lo lắng!”

Chuột đành quay sang nói chuyện với heo: “Trong nhà ông chủ có một cái bẫy chuột đấy!”

“Tôi thật sự lấy làm buồn cho anh! Anh chuột ạ!”- heo tỏ vẻ thông cảm. “Nhưng tôi chẳng thể làm gì giúp anh được ngoài chuyện chỉ còn biết cầu nguyện cho anh thôi. Tôi xin hứa rằng anh sẽ được nằm trong danh sách mà tôi luôn cầu nguyện”.

Chuột thất vọng, bèn quay sang nói chuyện với bò cái. Bò cái thở dài, buồn bã nói: “Anh chuột thấy rồi đấy! Tôi bị sống giam hãm trong chiếc chuồng bò tù túng này cũng khổ sở có khác gì hoàn cảnh của anh đâu, anh chuột ơi!”.

Buồn nản vì chẳng có ai giúp gì được cho mình, chuột quay về nhà ông chủ. Nó một mình nhìn ngắm cái bẫy với vẻ mặt vô cùng thất vọng. Trong cái tĩnh lặng đến đáng sợ của màn đêm, bất chợt, có một tiếng động vang lên nghe như thể âm thanh của cái bẫy chuột bị sập. Vợ người nông dân vội vã nhổm dậy xem đã bẫy được gì?

Trong bóng tối tù mù, vợ người nông dân không nhìn thấy rõ được. Chị ta cố gắng mò mẫm, tiến lại gần cái bẫy chuột. Hóa ra, một con rắn độc bò ngang nhà trong đêm tối chẳng may bị sập cái đuôi vào ngay cái bẫy chuột. Con rắn chồm lên, cắn ngay vào vợ người nông dân. Người nông dân phải lập tức đưa vợ đi cấp cứu ở bệnh viện.

Sau đó, chị ta được trở về nhà trong tình trạng vẫn còn bị sốt cao. Lúc này, mọi người thấy cần phải hạ sốt cho chị bằng một tô cháo gà. Thế là người nông dân phải ra chuồng gà bắt con gà làm thịt để cho vào nồi cháo.

Vợ người nông dân vẫn không sao bình phục lại được. Chị vẫn tiếp tục bị đau nặng. Bạn bè, hàng xóm láng giềng đến thăm chị khá đông. Đáp lại tấm lòng của họ, người nông dân đành phải mổ heo để có cái mà đãi đông đảo khách khứa đến thăm.

Trong khi đó, tình trạng của người vợ cũng không làm sao khả quan hơn lên được. Cuối cùng, thật buồn, người vợ ấy đã không qua khỏi. Bà con xa, họ hàng láng giềng gần đến dự đám tang rất đông. Trong nhà lại chẳng còn gì cả, nên người nông dân chỉ còn cách cho giết con bò cái làm đám ma.

Thế là cả gà, heo và bò cái đều phải chết, chỉ có riêng chuột là còn sống sót.

Nghe xong câu chuyện trên, bạn thấy điều gì chưa? Đừng tưởng những mối hiểm nguy là chuyện của người khác hay của thiên hạ mà không liên quan gì đến mình đâu nhé!


Animated stereoviews of old Japan- Ảnh 3D


.

In the late 19th and early 20th century, enigmatic photographer T. Enami (1859-1929) captured a number of 3D stereoviews depicting life in Meiji-period Japan.

Animated stereoview of old Japan --
[Sumo wrestlers]

A stereoview consists of a pair of nearly identical images that appear three-dimensional when viewed through a stereoscope, because each eye sees a slightly different image. This illusion of depth can also be recreated with animated GIFs like the ones here, which were created from Flickr images posted by Okinawa Soba. Follow the links under each animation for the original stereoviews and background information.

Animated stereoview of old Japan --
[Meeting at gate]

Animated stereoview of old Japan --
[Buddhist ornament dealer]

Animated stereoview of old Japan --
[Geisha washing their hands in the garden]

Animated stereoview of old Japan --
[Chujenji Road, Nikko]

Animated stereoview of old Japan --
[Geisha playing music]

Animated stereoview of old Japan  --
[Firewood dealers]

Animated stereoview of old Japan  --
[Great Buddha of Kamakura]

Animated stereoview of old Japan --
[Torii gates at Inari shrine, Kyoto]

Animated stereoview of old Japan --
[Geisha girls with flowers and cat]

Animated stereoview of old Japan --
[Traveler in the mountain fog near Chujenji]

Animated stereoview of old Japan  --
[Clam diggers having lunch]

Animated stereoview of old Japan  --
[Tokyo Industrial Exposition, Ueno Park, 1907]

Animated stereoview of old Japan --
[Campfire on the peak of Mt. Myogi, Nakasendo]

Animated stereoview of old Japan  --
[Geisha in a tearoom]

Animated stereoview of old Japan  --
[Kitano temple, Kyoto]

Animated stereoview of old Japan  --
[Road along the Fuji river]

Animated stereoview of old Japan  --
[Geisha drinking beer in the park]

Animated stereoview of old Japan --
[Buddhist priest in full dress]

Animated stereoview of old Japan --
[Geisha looking at stereoviews]


nguồn: http://pinktentacle.com/2009/10/animated-stereoviews-of-old-japan/